Remedial teaching, wat houdt het in?

Als een kind uitvalt op 1 of meer ontwikkelingsgebieden (o.a. rekenen, spelling, technisch of begrijpend lezen), dan zal de leerkracht extra instructies aanbieden om dit kind weer op het juiste niveau te krijgen. Soms is er echter sprake van een dermate grote achterstand, dat het er een hiaat ontstaat tussen de leerstof die in de klas wordt aangeboden en het niveau van het kind.

Remedial teaching (RT)

Door middel van Remedial Teaching wordt er planmatig gewerkt aan het aanpakken van deze hiaten en wordt er getracht het kind weer op het juiste niveau te krijgen. Om dit te kunnen realiseren wordt er eerst bekeken op welk niveau het kind zit op het moment dat het start met RT. Hier is onderzoek voor nodig.  Dit kan  onderzocht worden door o.a. door het analyseren van eerder afgenomen toetsen of door opnieuw toetsen af te nemen. Daarna kan er bepaald worden welke interventies er nodig zullen zijn tijdens de Remedial Teaching om deze hiaten weg te werken. Dit is altijd maatwerk. Ook kan het zijn dat de leerachterstanden dermate groot zijn, dat deze moeilijk in te halen zijn. Maar door maatwerk te bieden, zal er wel een doorgaande groei in de ontwikkeling van het kind gerealiseerd kunnen worden. 

Een handelingsplan duurt gemiddeld 8-12 weken, per kind wordt bekeken hoe lang de RT zal duren. Maar dit gaat altijd in goed overleg met de ouders/verzorgers. 

Voordelen RT

RT is voor sommigen misschien best kostbaar, maar de voordelen zijn onbetaalbaar:

- Het kind beheerst de leerstof beter.

- Het kind krijgt meer zelfvertrouwen.

- De motivatie om te leren groeit, wanneer het kind succeservaringen opdoet.

Wacht bij rekenproblemen niet af, maar zorg dat er hulp geboden wordt wanneer je kind problemen heeft op rekengebied. Hoe kleiner de achterstand, hoe makkelijker in te lopen en het kan motivatieproblemen en een laag zelfbeeld voorkomen. 

 

In mijn RT praktijk in Kaatsheuvel kan ik uw kind de begeleiding bieden die het nodig heeft om aan bovenstaande punten te werken.